Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A felvétel és az átvétel szabályai

Belépés az iskolába

Az osztályba sorolás rendje

A törvényi szabályozás és a fenntartó – a Liszt Ferenc Általános Iskola – által megszabott feltételeket figyelembe véve alakítjuk ki osztályainkat. Alapvetően a szülői igényeknek, a képzés rendjének, valamint a pedagógus kollektíva felkészültségének figyelembe vételével. Iskolánkban az a és b osztályok alsón az ének – zenei oktatáshoz kapcsolódnak, a c osztályok az általános felkészítést szolgálják.

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének elvei
 • 2011. évi CXC. törvény 50. §-a
 • 20/2012. EMMI rend.40.§. az 51. § alapján
 • 45.§ (2): 2013. január 1-jétől az augusztus 31-én a 6. életévét betöltött gyermek tanköteles.
Emelt szintű művészeti képzést nyújtó osztályba való jelentkezés
Az ének-zenei meghallgatás alapelvei:
 • legyen ritmusérzéke,
 • megfelelő dallamhallás készsége,
 • alakítható dallamhangja,
 • alapszintű nyitottsága a zene befogadásának irányába, motiváció.

Emelt szintű művészeti képzést nyújtó osztályba a tanuló a szülő támogatásával, önként jelentkezik és nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy az emeltszintű képzés óraszáma a kötelező és szabadon választott foglalkozásokra rendelkező együttes óraszámot öleli fel és ezeken a foglalkozásokon való részvétel kötelező.

A tanuló felvételéről való döntés – az emelt szintű képzést nyújtó műveltségi részterület készségösszetevőire végzett – az alkalmassági vizsga eredményei alapján történik. A Nemzeti köznevelési törvény 50. § (5) bekezdése alapján alkalmassági vizsga szervezhető. Itt meggyőződünk a jelentkező képességeiről. A képesség, alkalmasság mérése azt mutatja meg, hogy a jelentkező a jövőben – kellő szorgalom esetén – meg tud-e felelni a követelményeknek. Az alkalmassági vizsgát a beiratkozás előtt bonyolítjuk le, eredményéről a szülőket tájékoztatjuk.

Az első évfolyamba történő beiratkozásnál

Be kell mutatni:

 • a gyermek személyi azonosítóját, lakcímét igazoló hatósági igazolványt.
 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást – ami lehet: óvodai szakvélemény; nevelési tanácsadó, vagy sajátos nevelési igényű tanuló esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
A második- nyolcadik évfolyamba történő felvételnél

Be kell mutatni:

 • a tanuló anyakönyvi kivonatát,
 • a szülő személyigazolványát,
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A második – nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskolánk helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő, különbözeti vizsgát kell tennie.

Az átvételre jelentkező tanulók tudásszintjét az iskolánk megfelelő osztályainak tudásszintjével a munkaközösség-vezető, a szaktanárok, az intézményvezető-helyettes által vezetett bizottság méri fel anyanyelvből, matematikából, idegen nyelvből és emelt szintű művészeti oktatásra jelentkezés esetén ének-zenéből.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt.

Üresen maradt férőhelyek betöltésének rendje
Sorsolás nélkül felvehető tanulók:
 • a jelentkező testvére a felvételi vagy átvételi kérelemben megjelölt általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a szülő iskolánk volt tanulójaként hozzánk szeretné beíratni gyermekét,
 • törvényes képviselőjének rendszeres munkavégzési helye – a felvételi vagy átvételi kérelem benyújtásának időpontjában – az adott iskola körzetében van,
 • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található,
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
 • sajátos nevelési igényű tanuló – alapító okiratunk alapján felvehető.
A sorsolást a törvényi szabályozás alapján hajtjuk végre

Amennyiben a fent meghatározott helyzetű tanulók felvétele után még maradt üres férőhely, úgy azt sorsolás útján kell betölteni. A sorsolásra minden kérelmezőt meg kell hívni.

A döntéséről (felvétel, átvétel, elutasítás) 15 napon belül értesíti a tanuló törvényes képviselőjét.