Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és szabályai:
 • A következő tanórára feladott írásbeli feladatok mennyisége az órán megoldott feladatmennyiséget nem haladja meg.
 • Az írásbeli és szóbeli feladatok kapcsolódnak a témakörhöz.
 • A feladatok a tananyag elmélyítését, gyakorlását szolgálják.
 • Életkori sajátosságaik figyelembevételével kapnak a diákok házi feladatot.
 • Alsó tagozaton az aznap feladott házi feladat megoldása a napköziben a „tanulási időben” (14.30 és 15.30 között) történik, a tanulók életkorának megfelelő tanulási technikák alkalmazásával.
 • A napi házi feladatot pénteken is a napköziben készítik el a tanulók.
 • A tanulási idő alatt zajló szakkörök, iskolán belüli elfoglaltságok esetén szükséges a szülők tájékoztatása a megmaradt házi feladatról.
 • Hétvégére, szünetre nem adunk több házi feladatot, mint egyik óráról a következőre.
 • Alsó tagozaton a szóbeli és írásbeli feladatok megoldása együttesen legfeljebb 1 órát vesz igénybe.
A szóbeli házi feladat hiánya:
 • A szóbeli házi feladat hiánya (felelet, memoriter, stb.) elégtelen beírását vonja maga után a naplóba, az ellenőrzőbe, illetve a tanár saját értékelésében is megjelenhet előzetes tájékoztatás alapján.
Az írásbeli házi feladat hiánya:
 •  Az írásbeli házi feladat hiányát írásban jelezzük a szülőknek.
 •  Az érdemjegyre feladott házi feladat hiánya a tanár saját értékelésében jelenik meg.
 • A házi feladat hiányát a szorgalom értékelésénél vesszük figyelembe.
Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Szóbeli beszámoltatás:
 •  Szóbeli felelet
 •  Előadás
 • Memoriter
Írásbeli beszámoltatás:
 • Írásbeli felelet: egy-egy anyagrész számonkérése alkalomszerűen.
 • Röpdolgozat: egy témakörön belül két-három anyagrész számonkérése alkalomszerűen.
 • Témazáró dolgozat: témakörök végén, egy héttel korábban bejelentett dolgozat.
 • Félévi és év végi felmérés: fél év, továbbá egy vagy több tanév anyagából egy héttel korábban bejelentett időpontban megíratandó dolgozat.
 • Házi dolgozat: előre megadott témában otthon megírt írásbeli alkotás, beadása előre bejelentett határidőig történik.
 • Füzetvezetés: pontosság, külalak (olvasható, áttekinthető írás), tartalom (minden anyagrész szerepeljen).
 • Pontokból, kisjegyekből összegyűlt érdemjegy: órai munkára, szódolgozatra, szorgalmi feladatra adható.
 • A munkákat az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében szöveges formában értékeljük. Az értékelés bekerül a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba.
 • A 2. évfolyam második félévétől érdemjeggyel értékeljük a tanulók teljesítményét. Az érdemjegy bekerül az osztálynaplóba és a tanuló ellenőrzőjébe.
 • A tanár legkésőbb egy hét múlva, kéthetente ismétlődő tárgyaknál a következő órára javítja ki az írásbeli beszámolókat.
Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, formája korlátai és súlya:
Szódolgozat:
 • csak idegen nyelvből
 • 5-10 perces, egy vagy több lecke szóanyagából áll
 • rendszeres (2-3 hetente)
 • érdemjegyet 2-3 részjegy átlaga adja
Írásbeli felelet:
 • 10-15 perces, egy óra anyagából
 • Alkalomszerű
 • a szóbeli felelettel egyenértékű
 • teljes értékű érdemjegyet jelent a naplóban
Témazáró dolgozat:
 • egész órás dolgozat egy témakör lezárásaként, egy héttel korábban bejelentett időpontban
 • egy tanítási napon maximum két témazáró íratható
 • hangsúlyosan számít a félévi és év végi osztályzatba, dönthet a kerekítésről
Félévi, év végi felmérés:
 • egész órás felmérés fél év, illetve egy vagy több tanév anyagából, előre bejelentett időpontban
 • teljes értékű érdemjegy a naplóban
Házi dolgozat:
 • előre megadott témában otthoni felkészüléssel elkészített dolgozat
 • az internetről feldolgozás nélkül átvett anyag nem számít házi dolgozatnak
Kiselőadás:
 • előre megadott témából készülhet, egyre elfogadottabb a PPT-vetítés.